Ang KAPATIRAN ay isang non-government organization (NGO) na itinatag noong 1988 sa Tokyo. Ang layunin nito ay magbigay ng patnubay at pag-alalay sa mga Pilipinong nakatira at nagtatrabaho sa Japan upang sila ay makapamuhay ng tugma sa lipunan at maging pareho ang taglay na karapatang pantao.
Ang KAPATIRAN ay nagpapahiwatig sa tungkulin nitong magpahalaga ng pagsasamahan, base sa konsepto ng katangian ng mga Pilipino
 

a_blt006

 
Pinagkalooban ng Tokyo Bar Association ng Human Rights Award ang Kapatiran noong 2004.
HR AWARDS